Nefrologija se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja bubrega, uključujući i stanja bubrega u dijabetesu i policističnoj bolesti. Pacijenti se upućuju nefrologu zbog pojave proteina (belančevina) u krvi ili urinu, visokog krvnog pritiska, kamena u bubregu i bubrežne slabosti. Nefrolog je obučen i da prevenira razvoj i progresiju bubrežne slabosti kod bolesnika sa dijabetesom i hipertenzijom.

Najčešći simptomi nefroloških oboljenja su:

Promenjen izgleda mokraće, otoci lica, generalizovani otoci, oskudno mokrenje,do potpunog prestanka mokrenja, visok krvni pritisak.

Naš pristup u dijagnostici i lečenju

  • klinički pregled lekara interniste – nefrologa
  • ultrazvuk abdomena – regije bubrega, prostate, Doppler renalnih arterija
  • nalaz biohemijskih parametara (krvne slike, zapaljenskih markera-SE, fibrinogen, CRP, glukoza, proteini, albumin, K, Na, Ca, P, urea, kreatinin seruma i urina, klirens kreatinina).

Osnovna oboljenja, čijim se lečenjem može usporiti progresija bubrežne bolesti:

  • Dijabetesna nefropatija
  • Hipertenzivna bolest bubrega
  • Glomerulonefritis
  • Hronični pijelonefritis
  • Proteinurija (protein u urinu)
  • Hematurija (krv u urinu)
  • Bolest kostiju koja je u vezi sa bolestima bubrega

Mi nudimo

Klinički pregled lekara interniste – nefrologa

Ultrazučni pregled abdomena – regije bubrega i prostate nalaz biohemijskih parametara