011 219 59 03 | 060 424 27 32

Komplikacije koje se javljaju u trudnoći uzrok su nastanka ozbiljnih zdravstvenih problema, kao I mogućeg smrtnog ishoda i zahtevaju neohodnu medicinsku intervenciju, kako bi se obezbedio uspešan ishod za plod I majku. Jedna od komplikacija je poremećaj koagulacije, kao što je prisustvo urodjene ili steČene trombofilije, i ona predstavlja 4 do 5x veci rizik za nastanak venskog tromboembolizma (VTE).

Urodjena ili nasledna trombofilija može biti posledica deficita ili mutacije nekog od faktora koagulacije: deficita antitrombina III (ATIII), deficita proteina C (PC) i S (PS), genetske mutacije faktora V Leiden (FVL), protrombinskog gena G20210A (PTM) I termolabilne varijante gena metilen tetrahidrofolat reductaze C677T (MTHFR)

Najčešća stečena trombofilija nastaje zbog antifosfolipidnih antitela, koja uključuju lupus antikoagulantan antitela (LAC) I antikardiolipinska antitela ili anti-β glicoprotein-1 antitela, ustanovljena u 2 ili više slućaja u razmaku od najmanje 12 nedelja I bez kliničkih manifestacija.

Ustanovljena je I trombofilija kombinovana od hereditarnih I stečenih komponenti, kao što su VIIIc faktor, hiperhomocistinemija I stečena rezistencija na aktivisan protein C .

U razvijenim zemljama venski tromboembolizam je jedan od vodećih uzroka oboljevanja trudnica. Otuda su formirani vodiči zahvaljući kojima lekari mogu prepoznati koja je žena izložena većem riziku, odnosno koja bi imala benefit od trombofilakse tj. prevencije venskog tromboembolizma. Preporuke se odnose na primenu nisko-molekularnog heparina (LMWH). LMWH je indikovan kod svih trudnica sa prethodnim VTE.U slučaju kada je postojala samo jedna epizoda VTE udružena sa tranzitornim faktorom rizika, koji nije bio vezan za trudnoću ili upotrebu estrogena, neophodna je postpartalna profilaksa (posleporodjajna) u trajanju od 6 nedelja (profilaktičnom ili intermedijarnom dozom LMWH). Antepartalna (preporodjajna) I postpartalna profilaksa u trajanju od 6 nedelja indikovana je kod žena sa umerenim do visokim rizikom pojave rekurentnog VTE (jednostavan neprovociran VTE, trudnoćom ili estrogenima prouzrokovani VTE, multipli predjašnji neprovocirani VTE koji nije lečen dugotrajnom antikoagulantnom terapijom) neposredno pošto je trudnoća ustanovljen. Kod trudnica sa izrazito visokim rizikom za VTE (rekurentni VTE ili prisustvo antifosfolipidnih antitela sa VTE) vodiči savetuju visoku dozu antepartalne profilakse I najmanje 12 nedelja postpartalne profilakse.

  Mi nudimo

  • klinički pregled lekara interniste– endokrinologa;
  • ultrazvuk ciljne endokrine žlezde (štitaste žlezde, paraštitastih žlezda, nadbubrežnih žlezda, pankreasa, polnih žlezda);
  • nalaz biohemijskih parametara (glukoza, lipidi, K, Na, kalcijum, fosfor, metabolički markeri kostiju, bazne vrednosti hormona, kao i hormoni seruma i urina u toku izvođenja testova stimulacije i supresije, specifičnih za funkciju određene endokrine žlezde).

  Dopunska dijagnostička ispitivanja

  Ispitivanje funkcije hipofize

  Test sa insulinom, Test sa deksametazonom, Metopironski test, Test ograničenog unosa vode, Test sa vasopressinom

  Ispitivanje funkcije nadbubrežnih žlezda

  Određivanje hormona u krvi i mokraći: Cortisol, ACTH, DHEAS, Aldosteron, Renin, kateholamini, Hromogranin A, vanilmandelična kiselina; ACTH test; Deksametazonski test; kateholamini i VMK u mokraći; Holter krvnog pritiska u 24h.

  Ispitivanje endokrinog pankreasa

  Određivanje glukoze u Testu oGTT, Intravenskom GTT-u, određivanje Insulina, C peptida bazno i u testovima oGTT 3h I 5h, i u Glukagonskom Testu.

  Ispitivanje funkcije štitaste žlezde

  Pored baznog određvanja slobodnih frakcija hormona FT4, FT3 i TSH, Calcitonina, određivanje antitela anti Tg, anti TPO, TRAB, kao i izvođenje TSH I TRH testova.

  Ispitivanje funkcije paraštitastih žlezda

  Određivanje koncentracije kalcijuma, fosfora i metaboličkih markera kostnog metabolizma, Test supresije kalcijumom.

  Ispitivanje polnih žlezda

  Određivanje hormona Estradiol, Progesteron, 17OH progesteron, FSH, LH, Prolaktin, inhibin B, Anti-Mullerian hormon, Testosteron, LH-RH test; citološki pregled vaginalnog razmaza, biopsije PVU, endometrijuma; Spermogram, Biopsija testisa